انبار


انبار

موضوع اصلی در بخش انبار تنوع فعالیت سازمان ها با توجه به نوع کالاهای مورد استفاده می باشد. آنچه که در سیستم انبار و مدیریت کالای شیز مورد توجه قرار گرفته است، پیش بینی امکانات تحلیلی متنوع برای پشتیبانی از نیازهای متفاوت مشتریان خود بوده است. همچنین در مورد ویژگی اصلی نرم افزار انبارداری شیز یعنی سهولت استفاده کاربری، کارهای خاصی صورت پذیرفته است.