خدمات پس از فروش


خدمات پس از فروش

 

قابلیت های نرم افزار "خدمات پس از فروش" گروه نرم افزاری شیز
پذیرش سرویس داخلی و سرویس های ویژه برای مشتریان
انتقال سرویس به نمایندگان و دفاتر منطقه ای برای سرویس سریع از طریق کالسنتر
مدیریت قطعات در سرویس از قبیل ارتباط قطعه به محصول ، قطعه مصرفی نسبت به فاکتور خرید از دفتر مرکزی یا خرید داخلی ، سریال قطعات داغی و ارتباط سرویس قطعات محصولات
مدیریت های زمانی برای کارهای انجام شده و در حال انجام مانند زمان تماس مشتری تا زمان انتقال به سرویسکار ، تعمیر ، تحویل و ارجاع کار