اموال و دارائی های ثابت


اموال و دارایی های ثابت

  • نگهداري اطلاعات اموال و دارائيها مانند شماره برچسب ، نام دارايي و ...
  • تعريف انواع داراييها مانند اموال منقول و غير منقول
  • تعريف وضعيت دارايي مانند مشهود و نامشهود
  • گروه بندي اموال بر اساس گروه هاي اصلي و فرعي
  • امكان تعريف انواع طبقه بندي دارايي بر اساس دستورالعمل هاي وزارت دارايي
  • امكان تعريف انواع ويژگيهاي يك دارايي بر اساس طبقه بندي آن