کارگزینی


کارگزینی


    نگهداري مشخصات پرسنل مانند شماره پرسنلي ، شماره پرونده بايگاني ،‌ نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و ...
    امكان ثبت و نمايش اطلاعات نسبتهاي فاميلي و افراد تحت تكفل پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سوابق تحصيلي پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري سوابق كاري خارج از سازمان با امكان تفكيك سوابق مورد قبول