منابع انسانی، تشکیلات، رفاهی


منابع انسانی، تشکیلات و رفاهی


    امكان معرفي اساسنامه سازمان و اهداف دستگاه
    امكان تعريف سطوح مختلف چارت تشكيلاتي و ترتيب قرار گرفتن آنها تا سطح پستهاي قابل تصدي
    امكان نگهداري انوع چارتهاي سازماني
    امكان تعريف پستهاي سازماني ستاد مركزي و پستهاي سازماني واحدهاي خارج از مركز (استان ، شهر)