آموزش


آموزش

    امكان تعريف دوره هاي آموزشي
    تعريف انواع دوره هاي آموزشي
    امكان تعريف اهداف دوره هاي آموزشي
    امكان ثبت اطلاعات دعوت شدگان و شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي
    امكان تعريف دروسي كه در دوره هاي آموزشي تدريس مي شود