دبیرخانه و اتوماسیون اداری


دبیرخانه واتوماسیون اداری

سیستم دبیرخانه و اتوماسیون اداری یک نرم افزار جامع جهت مکانیزاسیون کلیه امور دبیرخانه و عملیات نامه نگاری در سازمانها، شرکتها و موسسات می باشد . امکان جستجوی پیشرفته و دسترسی سریع به نامه ها از جمله قابلیت های این سیستم می باشد