کارتابل الکترونیکی


کارتابل الکترونیکی

امكان تعريف كارتابل در قالب كاربران و ساختار سازماني

تعريف ميزان دسترسي به كارتابلها

امكان تعريف كارتابل جانشين و تفويض اختيار

امكان قبل كردن و باز كردن كارتابل توسط كاربر