بایگانی


بایگانی

اصول بایگانی از زمانی که بشر توانست جزئیات و مدارک شخصی مربوط به زندگی و فعالیت های اقتصادی خود را بر روی اجسام و مواد با دوام ثبت کند به وجود آمد. به دلیل توسعه فعالیت های اقتصادی ، حقوقی و …  در هر سازمان اندیشه و فعالیت هایی صورت می گیرد که حاوی اطلاعات گران بهایی بوده و یکی از ابزار مهم در برنامه ریزی و تصمیم گیری های سازمان محسوب می شود. بنابراین باید از آن حفظ و نگهداری شود که این خود در اصول بایگانی باعث ایجاد روز افزون سوابق اداری می شود.