منابع انسانی


منابع انسانی، تشکیلات و رفاهی


    امكان معرفي اساسنامه سازمان و اهداف دستگاه
    امكان تعريف سطوح مختلف چارت تشكيلاتي و ترتيب قرار گرفتن آنها تا سطح پستهاي قابل تصدي
    امكان نگهداري انوع چارتهاي سازماني
    امكان تعريف پستهاي سازماني ستاد مركزي و پستهاي سازماني واحدهاي خارج از مركز (استان ، شهر)

کارگزینی


    نگهداري مشخصات پرسنل مانند شماره پرسنلي ، شماره پرونده بايگاني ،‌ نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و ...
    امكان ثبت و نمايش اطلاعات نسبتهاي فاميلي و افراد تحت تكفل پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سوابق تحصيلي پرسنل
    امكان ثبت و نگهداري سوابق كاري خارج از سازمان با امكان تفكيك سوابق مورد قبول

آموزش

    امكان تعريف دوره هاي آموزشي
    تعريف انواع دوره هاي آموزشي
    امكان تعريف اهداف دوره هاي آموزشي
    امكان ثبت اطلاعات دعوت شدگان و شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي
    امكان تعريف دروسي كه در دوره هاي آموزشي تدريس مي شود

حقوق و دستمزد

در سازمانها و موسسات مختلف روشهای متنوعی جهت انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد برخی روشها منطبق بر الگوهای رسمی و قانونی و برخی دیگر وفق نیازها و شرایط خاص سازمان توسعه یافته اند. از آنجایی که در یک سازمان چندین الگو و روش محاسباتی برای گروه های مختلف پرسنل به کار گرفته می شود. انجام محاسبات وفق الگوهای مختلف مورد نظر سازمان، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه بصورت دقیق و تحویل انواع گزارشها و فایلهای خروجی به سازمانهای ذیربط از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران بخش حقوق و دستمزد می باشد.